Animated Ingabe Kufanelekile Ukubukwa? umbono womuntu Izibuyekezo Amafilimu amafushane

I-Junkyard - Kungani Le ndaba Ebalulekile Ngokunganakwa Kwezingane Kumelwe Ibuke

UJunkyard kumnyama, ukusho okuncane, kodwa akuyona nje ithoni edabukisayo necindezelayo ebekwe kuyo yonke ifilimu echaza lokhu kubonwa, ekugcineni futhi isiphetho esikhiqiza itimu ehlukile ngokuphelele. Indaba ye UJunkyard kulandela abasha ababili okuthiwa uPaul no-Anthony ababa abangane. Asiboni ukuthi baba kanjani abangani futhi singathatha ngokuthi baba abangani muva nje. Bavela ezizindeni ezihlukene kancane futhi lokhu kukhonjiswa kuyo yonke ifilimu. Uma ufuna ukubukela UJunkyard, skrolela ezansi kwalokhu okuthunyelwe noma ubuke I-Junkyard lapha (← iqukethe izithombe ezikhanyayo, qaphela).

Isigcawu sokuqala

Ifilimu iqala ngowesilisa nowesifazane behamba esitimeleni esingaphansi komhlaba. Kusobala ukuthi kade behamba ebusuku bezijabulisa. Bahlangana nabantu abahlukahlukene esitimeleni esingaphansi lapho emphakathini wasentshonalanga singababheka njengabangathandeki, abasebenzisi bezidakamizwa, izidakwa, nezinxibi. Kusobala ukuthi owesilisa nowesifazane bababukela phansi laba bantu njengoba bebheke esitimeleni. Ngisho kuqhamuke indoda icele ushintshi endodeni kodwa imxoshe ngesihluku.

Ngesikhathi besesendleleni ehamba ngaphansi owesilisa untshontsha isikhwama sabesifazane bese uPaul (owesilisa) egijima emlandela, ukujaha kuyaqhubeka baze bafike lapho kuhlangana khona amakalishi.

Indoda igwaziwe bese siyiswa endaweni yesigameko lapho sibona khona indoda isencane. Nenye ingane. Siqala ukubona uPaul no-Anthony bengena eJunk Yard egcwele izimoto ezilahliwe. Balinganiselwa ku-12 kuphela kulesi sigameko futhi kubonakala ngokusobala njengoba abafana begijima epaki ngenjabulo bephihliza izimoto esezivele ziwohlokile.

Sibona indlela uPaul no-Anthony abanganaki nabamsulwa ngayo ngezenzo zabo kulesi senzakalo futhi kubonisa ukuthi umbono wabo ngezwe uyafana neningi lentsha yangaleso sikhathi. Ngesikhathi bephihliza ezinye zezimoto esezigugile laba bafana ababili bazithela kukharavani endala, ebonakala ingasasetshenziswa ekuqaleni. Abafana bahleka njengoba u-Anthony ephihliza iwindi kodwa kukhale isililo kukharavani, indoda. Ukhomba ngesibhamu abafana bebaleka. 

Ngokushesha ngemva kokubona u-Anthony noPaul bebuyela kulokho okubonakala kuyindlu ka-Anthony. Akhale insimbi yasemnyango bese kuvela isithombe ngokushesha efasiteleni lengilazi, ngumama ka-Anthony. Uvula iwindi futhi anikeze u-Anthony, incwadi, ebatshela ukuthi azitholele ukudla.

Ngemuva kwalokhu, babonakala endaweni yokudayisa bethenga ukudla. Umama kaPaul ube esembiza futhi engena endlini yakhe. Liyaqala ukuna imvula sibona u-Anothy engaphandle eshaya isicabha efuna ukubuyela ngaphakathi. Sibona ngokombono kaPawulu ukuthi unekhaya elihle nomama onakekelayo. Bobabili baphazanyiswe Okunye ukushaywa futhi umama kaPaul aphume aphelezele u-Anothy abuyele ngaphakathi nangaphandle emvuleni. 

Umehluko phakathi kwabafana

Ngakho siyabona kulesi sigcawu sokuqala ukuthi abafana ababili abafani, basengabangane kodwa abafani. UPaul unomama okahle omnakekelayo futhi onakekela abanye, ngisho no-Anthony, obonakala ephila impilo enenhlanhla encane. Kungokokugcina sibona u-Anthony noPaul njengezingane kodwa kusitshela okuningi.

 Okuthile engingathanda ukukusho ngale filimu futhi okubaluleke nakakhulu ingxenye yokuqala yayo ukuthi kunezingxoxo ezincane kakhulu, ngisho nasezigcawini zakamuva. Ifilimu iyakwazi ukukhipha lokhu ngesikhathi esifushane kakhulu, njengoba ithatha imizuzu eyi-18 kuphela. 

Kule ngxenye yokuqala yefilimu, sithola ukuthi u-Paul no-Anthony bangabangane, njengoba kade baba ngabangane isikhathi eside. Lokhu kufakazelwa uma sibona amazwibela esithombe esibonisa u-Paul no-Anothony beyizingane ezincane. Lokhu kubalulekile njengoba ikakhulukazi kusetha imibono yethu yokuqala yabafana ababili kanye nobudlelwane babo. Iphinde isitshele okuningi ngaphandle kokuncika kakhulu engxoxweni. 

Laba bafana ababili bahlanganiswe yilokho abafana ngakho, okuyinto eningi kakhulu. Kodwa ekugcineni, banezizinda ezihlukene kanye nendlela abakhuliswe ngayo. Ifilimu ichaza lokhu ngalokho esikubona ezenzakalweni zokuqala zefilimu hhayi ngezingxoxo kodwa ngokusibonisa esikrinini. 

Lena into engangiyithanda kakhulu futhi ingenze ngayijabulela kakhulu ifilimu. Ukwazi ukuveza okuningi ngengxoxo encane kangaka into engingakaze ngiyibone kakhulu kumabonakude, ingasaphathwa efilimini lapho unesikhathi esincane sokuchaza ukulandisa kubabukeli bakho, uJunkyard uyakwazi ukwenza lokho indlela ekholisayo kakhulu futhi eyingqayizivele. 

Isingeniso sikaDuncan

Kamuva endabeni, siyabona manje ukuthi uPaul no-Anthony sebekhulile kancane futhi manje basebasha. Ngicabanga ukuthi kufanele babe phakathi kuka-16-17 kulokhu futhi lokhu kungenxa yendlela abagqoka ngayo nabakhuluma ngayo bodwa. Ngesikhathi begibela isithuthuthu sabo siyaphuka. Ayibhidliki nje kunoma yimuphi umgwaqo omdala nakuba iseduze neJunkyard ababeyivakashela noma ababejwayele ukuyivakashela beseyizingane.

Besahlola ibhayisikili kuqhamuke umfana olingana naye kodwa osekhulile kancane echaza ukuthi ipayipi labo le-exhaust eliyinkinga, bethi usenelinye egcekeni.

UPaul uyangabaza uma ebona inqola abafana abaya kuyo iyona le abaphihliza besebancane. Kuphinde kwaqinisekiswa ukuthi ingane emi ngemuva kowesilisa esigcawini sokuqala okuthiwa “uDuncan” nayo iyindodana yalo mlisa. 

Okubalulekile ngalesi sigcawu kokubili ukusabela kukaPaul no-Anthony kanye nendlela ababona ngayo abantu nemicimbi ehlukene. U-Anthony ubonakala evumelana futhi ehamba ngobumpumputhe ezimeni ngaphandle kokucabanga kusengaphambili. UPawulu uhlukile. Uyangabaza ngendawo ezungezile nokuthi kuphi futhi nobani okungafanele axhumane naye.

U-Anthony ubonakala enesithakazelo kumfana omdala uDuncan futhi ucishe wambheka, emlandela ngaphandle kokubuza lutho, futhi enza akushoyo ngaphandle kokungabaza kuyilapho u-Paul elokhu engabaza futhi eqaphile.

Ngemva kokukhipha ingxenye yebhayisikili u-Anthony, u-Paul no-Duncan babe sebehamba nezidakamizwa ababelethwe nguyise kaDuncan. Bahambe baye endaweni yezidakamizwa lapho siphinde sibona abanye bengena ngaphakathi ngaphandle kokucabanga ngenkathi uPaul elinde kancane ngaphandle ngaphambi kokungena.

Ukubaluleka kwesizinda somfana yinto engizoyixoxa ngokuhamba kwesikhathi kodwa ngamafuphi, siyabona ukuthi umfana ngamunye kulaba abathathu ukhuliswe ngendlela ehlukile futhi lokhu sizobaluleka ngokuhamba kwesikhathi. 

I-Drug House Scene

UPaul uke abhekane kancane emphandwini wezidakamizwa lapho egila unyawo lomuntu oqulekile kuze kuvuke indoda imthethise. Ngenxa yalokhu ushiywe u-Anthony noDuncan futhi uphoqeleka ukuthi ahambe ekhaya.

Yilapho ehlangana khona no-“Sally” intombazane evela lapho u-Anthony noPaul beboniswa besebasha lapho sebekhulile. Isika endaweni yesigameko Sally noPaul beqabulana futhi baphazanyiswa u-Anthony.

USally utshela u-Anthony ukuthi ahambe futhi u-Anthony ahambe aye eJunkyard lapho ebona khona uDuncan ehlukunyezwa uyise. U-Anthony usiza u-Duncan ukuthi asukume futhi bobabili bahambe ndawonye.

Lesi sigameko sihle ngoba sikhombisa uzwelo u-Anthony analo ngoDuncan nakuba bengakhulumisani. Kuyakhombisa nokuthi u-Anthony angase ambonise uDuncan ukuzwelana naye njengoba azi ukuthi kunjani ukunganakwa ngabazali bakhe.

Lokhu kucishe kubanike indawo efanayo ukuthi babe khona futhi kusiza ukusungula ubudlelwano obuqinile phakathi kwakho kokubili. 

Kamuva sibona uPaul ehamba uSally ebuyela efulethini lakhe. Ubona imilenze ephenqa iphuma emnyango izicabha ezimbalwa phansi. Wamangala lapho ebona ukuthi u-Anthony noDuncan bebhema i-heroin.

Sibona u-Anthony ethukuthelela uPaul ngalokhu futhi bobabili kufanele bahlakazwe nguDuncan. Kuyajabulisa futhi ukuthi kulesi sigcawu nguDuncan oyizwi lokucabanga.

Ngemuva kwalokhu abathathu babuyela eJunkyard, hhayi nje iJunkyard kodwa i-Caravan esatshwayo esiyibone emuva esigcawini se-2. UPaul ulinda ngasemasangweni angangeni ngisho esebizwa “ngePussy” nguDuncan ngokungalandeli.

Uyababuka bobabili bengena ekharaveni, bacashe ngesango elikhulu elingena esangweni. Kusenjalo kuzwakale ukumemeza kwemoto, kuqubuke ilangabi ligubuzela wonke umahamba-nendlwana.

Siyakuzwa ukuklabalasa kukayise kaDuncan, njengoba bobabili uPaul noDuncan bephuma endlini evutha amalangabi, elandelwa ubaba kaDuncan, osevutha bhe.

I-Ultimate Scene 

Isigcawu esikhulu siza lapho abafana aba-3 bebuyela endaweni engicabanga ukuthi iyifulethi likamama ka-Anthony. Babuya ngemuva kokubalekela iJunk Yard evuthayo, ngemuva kokubona ukushona kukayise kaDuncan. Asikaze simbone kahle umama ka-Anthony futhi akekho efulethini uma bebuyela emuva.

Eqinisweni, asazi nokuthi owesifazane ekuqaleni kwefilimu ngumama wakhe wangempela yini, sivele sicabange futhi kushiwo ngokungacacile ngokuthinta kwakhe lapho emnikeza imali yokuthenga ukudla.

Abafana baqala ukubhema futhi u-Anthony unikeza uPaul ukuze akhululeke. Yilapho sithola khona lesi sigcawu. kubonakala sengathi u-Anthony uqala ukuba nombono. Nokho, kungase kube isexwayiso esivela ku-subconscious yakhe.

Ngesizathu esithile, uPaul uqala ukubona umahamba-nendlwana ovuthayo. Ifana ncamashi nalena ehlala ubaba kaDuncan. Kusenjalo umahamba-nendlwana uyasukuma ugibele imilenze ugijima ubheke kuPaul.

Amehlo akhe avuleke ethukile njengoba ephuthuma ngaphandle. Njengoba ngike ngasho ngaphambi kokuthi ngicabanga ukuthi lokhu kuwukuqonda kwakhe okumtshela ukuthi kuyingozi eduze. Agxume agijime aphumele ngaphandle abone iJunkyard yonke ivutha.

Esigcawini sokugcina ngaphambi kwesigcawu sokugcina, sibona uPawulu etshela amaphoyisa okuthile. Kusobala ukuthi kuyini lokhu futhi asiyidingi ngempela incazelo yokuthi kwenzekani ngemva kwalokho, nalapho u-Anthony ethathwa amaphoyisa. 

Ngakho-ke usunakho, indaba enhle, ekhulunywe kahle kakhulu. Ngayithanda indlela indaba eyayixoxwa ngayo, ingasaphathwa eyokuhamba kancane. Iqiniso lokuthi kube nengxoxo encane kodwa thina babukeli siqonda okuningi kusukela emaminithini angu-17 esibona laba balingisi kuyamangaza.

 Indaba exoxwayo kufanele imele ini?

Ngicabanga ukuthi ngempela abafana abathathu kufanele bamele izigaba ezi-3 noma izigaba zezingane nokuthi yini engenzeka uma izingane zinganakwa kabi. UPawulu kufanele amele umntwana omuhle. Lokhu sikubona endleleni avezwa ngayo.

Kuleyo ngxoxo encane esiyitholayo siyaqonda ukuthi unesizotha, unomusa, futhi uyingane enesimilo. Unesimo sengqondo esihle futhi siyabona ukuthi ukhuliswe ngendlela ehloniphekile, nomama onakekelayo omnakekelayo.

UPaul akanaso isizathu sokungaxhumani no-Anthony yingakho bengabangane. Ukhuliswe ukuthi ahloniphe wonke umuntu kungakhathaliseki ukuthi uvela kusiphi isizinda noma wenza kanjani yingakho engumngane no-Anthony. 

Bese sino-Anthony. NjengoPaul, ukhule enomama kodwa ubenganakiwe. Lokhu sikubona uma evalelwe ngaphandle, noma umama wakhe engakwazi ukungena emnyango uma ewushaya. Lokhu kubonisa ukuthi umama ka-Anthony uhlukile kuPaul.

Akanasibopho, futhi akanandaba futhi akabonakali nhlobo ukukhathazeka ngo-Anthony, emnika imali yokuthenga ukudla kuphela lapho eshaya umnyango wendlu yakhe ukuze angeniswe. Angizange ngithole isizathu esibambekayo. ukuthi kungani ngicabange ukuthi umama ka-Anthony wayesebenzisa izidakamizwa, nokho, kuchazwa kakhulu. 

Ekugcineni, sinoDuncan, esiqala ukumbona esigcawini sokuqala sefilimu ngenkathi u-Anthony no-Paul bephihliza ikharavani. UDuncan ukukolunye uhlangothi futhi uphambene noPaul. Akazange akhuliswe ngendlela ehloniphekile futhi ukhuliswa ngumdayisi wezidakamizwa kanye nomsebenzisi. Sibona kule filimu kuphakanyiswa kakhulu ukuthi uDuncan ushaywa njalo nguyise.

Akukho lapho angaya khona okuwukuphela kwakhe ukukhetha ukuhlala. Ngokubona kwami, uDuncan ukhuliswe kabi kakhulu futhi lokhu sikubona efilimini. Udelela, futhi akanandaba futhi uziphatha ngendlela ebonisa indelelo. 

Ngandlela thize, abafana abathathu basezingeni eli-3 noma izigaba njengoba ngikubeka. UPaul yilapho ongathanda ukuba ingane yakho ibe khona, u-Anthony ungena kancane kancane ebugebengwini kanti uDuncan usevele waphansi. Kukhona izinto ezi-2 bonke abafana ngazo. Indlela abakhuliswe ngayo ixhumene nezenzo zabo nezimo zabo manje, futhi uhlobo lweJunkyard lubaxhumanisa bonke. 

Ukubaluleka kokukhuliswa nezizinda

Kunzima ukusho ukuthi abalingiswa bangempela bebecabangani ezikhathini zokugcina zesigcawu sokuphela. Ngicabanga ukuthi kuphephile ukusho ukuthi kusukela ebusweni buka-Anthony noPaul ukuthi bobabili babethukile, ngicabanga u-Anthony ngaphezu kukaPaul. U-Anthony ubona ukungqubuzana kokugcina njengokukhaphela. UPawuli ukhuluma ngomngane wakhe futhi uyathathwa.

UPaul uzizwa ethukile ngokufa eJunkyard kanye nomlilo oqhubekayo. Kunoma ikuphi, yisiphetho esihle sokugcina ebudlelwaneni babafana ababili futhi ngicabanga ukuthi bufanelana ngempela. UPaul wayazi ukuthi abakwenzayo akulungile yingakho ehlale obala (ikakhulukazi) ngoDuncan no-Anthony.

U-Anthony ubukeka elandela uDuncan noma yini ayenzayo futhi uDuncan, siyazi ukuthi izinhloso nezinkinga zakhe ziyini. Iphuzu engizama ukuliveza lapha yindlela abakhuliswe ngayo, okubaluleke kakhulu ukuthi babaluleke kangakanani. U-Anthony useqala ukushelela ngenkathi uPaul esesimweni esihle.

Isizathu esenza u-Anthony alandele uDuncan ngobumpumputhe ukuthi akanaye umama onakekelayo omtshela ukuthi angakwenzi futhi okubaluleke kakhulu abe yisibonelo sokulungile nokungalungile kulo mhlaba nokuthi ubani okufanele umfake futhi umethembe njengomngane wakho nokuthi ubani. kufanele uhlale kahle kude.

Ngicabanga ukuthi uJunkyard uyazama ukufundisa lezi zimiso zokuziphatha futhi ngokuqinisekile kungenze ngacabanga ngokukhuliswa kwami. Abanye abantu abanikezwa amathuba afanayo nabanye, futhi abanye bayakhuliswa futhi banganakwa futhi ngicabanga ukuthi yilokhu okubonisa i-The Junkyard. 

Isiphetho yinto engiyiqaphela ngaso leso sikhathi njengoba ngangazi kahle ukuthi umhlukumezi kufanele kube ngubani. Ngemuva kwazo zonke izithombe ezibenyezelayo sibona ubuso buka-Anthony obugugile njengoba ezama ukuthola ummese.

Ingabe u-Anthony wayazi ukuthi kwakunguPaul owayesanda kumgwaza? Uma lokhu kuyiqiniso kuvula ifilimu kumthwalo wonke wamanye amathuba futhi kushiya isiphetho kube ukutolika. Okunye okumelwe kwengezwe ukuthi uma uPaul azi ngempela ukuthi nguye omgwazile. Ingabe lokhu kwakuyoba yinto yokugcina uPawulu ayengayicabanga njengoba enyonyoba?

Ifilimu ishiya okuningi emcabangweni ngemuva kokuphela futhi akukhona lapha kuphela lapho sibona khona lokhu. Isibonelo, njengoba ngike ngasho ngaphambili ukuthi ifilimu inezingxoxo ezincane futhi ulwazi oluningi esilutholayo mayelana nabalingiswa lubonakala ngokuphelele.

Iqiniso lokuthi ifilimu iyakwazi ukudlulisa ukulandisa okuningi ngale ndlela kuyanelisa kakhulu njengoba kungadingeki sithembele kakhulu kuyo. Ngesikhathi esifanayo, ifilimu iphinde ikwazi ukushiya izici kuze kube sekuchazweni, okuvumela umbukeli ukuba aqhamuke nemibono yakhe. 

Umama ka-Anthony

Ukubuyela emuva endabeni kamama ka-Anthony, kukhona engikuphuthe ngesikhathi ngiqala ukubhala lokhu. Angizibeki icala ngokungakunaki. Lokho kungaba ukubukeka kukamama ka-Anthony bese ehamba ngefilimu yangempela.

Sibona umama ka-Anthony kanye nje ekubukekeni kwakhe lapho emnika imali yokuthenga ukudla. Ngemva kwalokho, asiphinde simbone. Ngingaveza ukuthi ukubukeka kwakhe kwakungesikhathi u-Anthony noPaul beseyizingane ezincane hhayi lapho besebasha. Pho kungani lokhu kuqakathekile?

Engxenyeni yesibili yefilimu lapho sibona u-Paul no-Anthony basebasha kanti umama ka-Anthony akekho ngaphakathi endlini lapho bengena ngemva kokuba ikharavani ithungele umlilo. Ngakuthola kushaqisa bengena efulethini kungekho lutho ngaphandle komatilasi phansi. Kwenzekani kuye?

Akuyona into ebingagqama ekuqaleni kodwa ngakuthola kuyathakazelisa nokho. Ukubonakala kwakhe kanye kwaqinisa umbono wokuqala wesibukeli ngo-Anthony nempilo yakhe. 

Isiphetho

Isiphetho sasigqamile, sijulile futhi siyiqiniso. Ngemva nje kwesigameko lapho u-Anthony eyiswa khona, sahlehla ukuze sibone uPaul esitimeleni, ehlezi, evule amehlo. Uthukile ngokusobala. U-Anthony ufika phansi futhi ngokudabukisayo uhlwitha ummese onegazi esiswini sakhe, egijima ngokushesha ngemva kwalokho.

Ngabe konke bekuzohluka ukube uPaul akatshelanga amaphoyisa ngo-Anthony? Ingabe babeyoqhubeka bendawonye njengabangane? Ubani ngempela owaziyo? Iphuzu liwukuthi indlela okhuliswe ngayo nendawo okuzungezile kukuthonya emhlabeni wangempela. Kepha unamandla okwenza izinqumo ezibalulekile ukwenza impilo yakho ibe ngcono. Ngisho noma uvela endaweni esabekayo.

Njengoba uPaul equleka, uphinde ayiswe e-The Junkyard. Indawo lapho konke kwaqala khona. Ngibe nama-goosebumps phakathi nalesi sigameko sokugcina. Bekuyindlela ephuma enhliziyweni kodwa engakholakali yokuqeda indaba emfushane kodwa exoxayo.

Ifakwe isikhathi ngobuchwepheshe ngokuthunyelwa okuhle komculo. Iqiniso lokuthi labonisa abafana ababili bebheke iJunkyard ngaphambi kokuba babaleke bengenacala laliphelele futhi angicabangi ukuthi ikhona enye indlela obekungenziwa ngayo kangcono. 

Siyabonga ngokufunda, sicela uzibandakanye namazwana angezansi futhi ushiye imicabango yakho. Ngingathanda ukuxoxa ngakho nabanye benu ngokuqhubekayo.

JUNKYARD - Hisko Hulsing kusukela e Luster on Vimeo.

1 amazwana

  1. Kuyajabulisa ukufunda ukuthi uyiqonde kahle kangakanani ifilimu yami, uFrankie. Ukubhala okuhle! Kuyangijabulisa ukubona ukuthi konke ebengizama ukukukhuluma bekuhamba ngendlela ebengihlele ngayo. Siyabonga!

    1. Ngibonga kakhulu! Ngaqala ukubukela le filimu lapho ngineminyaka engaba ngu-14-15 futhi ngingayiqondi kahle incazelo yayo. Kamuva lapho ngineminyaka engu-19 ngayibuka futhi ngabona ukuthi yayijule kakhulu futhi kunalokho engangikucabanga ekuqaleni. Iqiniso lokuthi ungadlulisela okuningi ngengxoxo encane kangaka liyamangalisa. Kuyacaca ukuthi unekhono kakhulu. Ngiyabonga ngokuzinika isikhathi sokufunda engikubhalile kule filimu emfushane enhle kakhulu.

Shiya amazwana

Translate »
Isithombe Esivimba Izikhangiso Sixhaswe Ikhodi Yosizo Pro

Kutholwe Isivimbeli Sezikhangiso!

Sithole ukuthi usebenzisa izandiso ukuvimba izikhangiso. Sinikeza u-99% wokuqukethwe kwethu MAHHALA, sicela uvale isivimbeli sakho sezikhangiso ngenkathi usebenzisa isayithi lethu. Ngiyabonga.

Inikezwe amandla yi
I-plugin engcono kakhulu ye-Wordpress Adblock Detecting | I-CHP Adblock